Μελέτες

Μελέτες Σκοπιμότητας

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

Η εκπόνηση ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου με τα κατάλληλα εναλλακτικά σενάρια βοηθά στην επίτευξη των στόχων και στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών σας. Αποτελεί µια λεπτοµερή ανάλυση µιας επιχειρηματικής λειτουργίας ή του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Τεχνοοικονομική Μελέτη

Μια γενική προσέγγιση της έννοιας της τεχνοοικονομικής  μελέτης μιας επένδυσης είναι, η συστηματική συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση οικονομικών και τεχνικών δεδομένων που αναφέρονται στο φορέα υλοποίησης της επένδυσης, στην περιγραφή και στο κόστος της, στις πηγές χρηματοδότησής της, στην ανάλυση του κλάδου και της αγοράς, στο πλαίσιο της οποίας θα λειτουργήσει, στις προβλέψεις των αναμενόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων μετά τη λειτουργία της επένδυσης και στις προοπτικές βιωσιμότητας και αποδοτικότητας της επένδυσης.

Σχέδια Δράσης

Η ομάδα έργου της ΑΝ.Ε.ΛΕΜ εκπονεί σχέδια δράσεις για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση της αγροτικής Κοινωνίας. Ο σκοπός των Σχεδίων Δράσης είναι χρηματοδότηση των έργων που προκύπτουν μέσα από Ευρωπαϊκά ή Συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια.

Μελέτη Συμπλεγματοποίησης

Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Εταιρεία μας έχει εκπονήσει 3 Μελέτες Συμπλεγματοποιήσης Υπηρεσιών για τα Συμπλέγματα:
• Σύμπλεγμα Περιφέρειας Αυδήμου
• Σύμπλεγμα Κούρη-Ξυλούρικου
• Σύμπλεγμα Ημιορεινής Λεμεσού
Μέσα από τις συγκεκριμένες Μελέτες προτείνονται:

• Προοπτικές συνεργασίας
• Οικονομικότητα και πιθανές οικονομίες κλίμακας στο επίπεδο υπηρεσιών
• Διαδικασίες και προτεινόμενες ενέργειες υλοποίησης,
• Συνοπτικές προτάσεις οργάνωσης, δομής και λειτουργίας της νέας ομαδοποιημένης παροχής υπηρεσιών.

Άλλες Υπηρεσίες

Σχεδιασμός, Διαχείριση, Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Έργων

Η ΑΝ.Ε.ΛΕΜ μέσα από την πολύχρονη εμπειρία της έχει την διαχείριση , σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων και έργων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Κατάρτιση

Η Εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και πρόκειται να παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να αναπτύσσει συναφείς με αυτά δραστηριότητες για εργαζομένους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους καθώς και ειδικές ομάδες του οικονομικά ενεργού πληθυσμού.

Υποβολή Προτάσεων και Αιτήσεων για Χρηματοδότηση

Το γραφείο μας με μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων αναλαμβάνει την υποβολή προτάσεων και αιτήσεων για χρηματοδότηση προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ή ιδιώτες να καταθέσουν φάκελο υποβολής στα Επιδοτούμενα Προγράμματα.

Χρηματοοικονομική και Λογιστική Υποστήριξη

• Προσδιορισμός χρηματοδοτικών αναγκών
• Ανάλυση κόστους λειτουργίας
• Αποτιμήσεις Εταιριών & αξιολογήσεις επενδύσεων με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
• Αξιολόγηση λειτουργικής οργάνωσης λογιστηρίου
• Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση, Άντληση Επενδυτικών & Δανειακών Κεφαλαίων, Αξιοποίηση νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων

Our Clients