Η ομάδα έργου της ΑΝΕΛΕΜ εκπονεί σχέδια δράσεις για τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την αναβάθμιση και βελτίωση της αγροτικής Κοινωνίας. Ο σκοπός των Σχεδίων Δράσης είναι χρηματοδότηση των έργων που προκύπτουν μέσα από Ευρωπαϊκά ή Συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια.