Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η Εταιρεία μας έχει εκπονήσει 3 Μελέτες Συμπλεγματοποιήσης Υπηρεσιών για τα Συμπλέγματα:
• Σύμπλεγμα Περιφέρειας Αυδήμου
• Σύμπλεγμα Κούρη-Ξυλούρικου
• Σύμπλεγμα Ημιορεινής Λεμεσού
Μέσα από τις συγκεκριμένες Μελέτες προτείνονται:

• Προοπτικές συνεργασίας
• Οικονομικότητα και πιθανές οικονομίες κλίμακας στο επίπεδο υπηρεσιών
• Διαδικασίες και προτεινόμενες ενέργειες υλοποίησης,
• Συνοπτικές προτάσεις οργάνωσης, δομής και λειτουργίας της νέας ομαδοποιημένης παροχής υπηρεσιών.