Το Διοικητικό Συμβούλιου της ΑΝΕΛΕΜ αποτελείται από δώδεκα συνολικά άτομα, εκπροσώπους των μελών της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση γενικά της εταιρείας ή τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικά την επιδίωξη των σκοπών της. Αντιπροσωπεύει την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις και τις συναλλαγές της και ενεργεί κάθε πράξη που έχει σχέση με τον σκοπό της με εξαίρεση εκείνων των θεμάτων που κατά τη διάταξη του νόμου ή του καταστατικού είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση του μπορεί να εκχωρεί μεταβιβάζοντας μέρος της άσκησης των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του σε Επιτροπές ειδικού σκοπού, που αποτελούνται είτε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε από τρίτους, είτε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει τον κάθε φορά σκοπό σύστασης των Ειδικών αυτών Επιτροπών, την σύνθεση τους και τον κανονισμό λειτουργίας των, εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών έχουν την ίδια ευθύνη έναντι της εταιρείας και της ΓΣ των μετόχων, όπως και τα μέλη του ΔΣ (Καταστατικό: Άρθρο 64 «Εσωτερικοί Κανονισμοί»).
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μέλη του Δ.Σ, η ιδιότητα και ο φορέας που εκπροσωπούν.

Α/Α	Όνομα					Ιδιότητα / Φορέας που εκπροσωπείται
1	Περικλή Λεύτερης 		Πρόεδρος/Πρόεδρος ‘Ένωσης Κοινοτήτων Λεμεσού
2	Θεόδοτος Ανθούσης		Αντιπρόεδρος/ Αντιπρόεδρος Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού
3	Γεωργίου Σοφοκλής		Γραμματέας/ Ειδικός Σύμβουλος Κ.Σ Κελλακίου
4	Καυκαρής Άριστος		Ταμίας/ Πρόεδρος Κ.Σ. Μοναγριού
5	Κουμπάρος Βάσος 		Μέλος/ Πρόεδρος Κ.Σ. Μουταγιάκας 
6	Χαραλάμπους Γιώργος	Μέλος/ Πρόεδρος Κ.Σ Φασούλας
7	Μιχαήλ Μιχαλάκης		Μέλος/Πρόεδροε Κ.Σ. Πραστειό Αυδήμου
8	Προδρόμου Αλέξανδρος	Μέλος/Πρόεδροε Κ.Σ. Παραμάλι
9	Ττοφαλή Αιμίλιος			Μέλος/ Πρόεδρος Κ.Σ. Άλασσας
10	Χρυστοστόμου Χριστάκης	Μέλος/ Πρόεδρος Κ.Σ Λιμνατίου
11	Ζορμπάς Χαράλαμπος		Μέλος/ Πρόεδρος Κ.Σ Παλώδειας
12	Πανίκος Χ’ Χαμπής		Μέλος/ Πρόεδρος Κ.Σ Ερήμης

Στην παρούσα φάση στην ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ συμμετέχουν 51 Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού και ο Δήμος Γερμασόγειας, καθώς επίσης και αριθμός συλλογικών, κοινωνικών & χρηματοπιστωτικών φορέων όπως το Ε.Β.Ε.Λ Λεμεσού, η Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού, η Σ.Π.Ε. Κουρίου, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού και η Σ.Π.Ε. Ημιορεινής Λεμεσού. Η λειτουργία της ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ διέπεται από το Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Διά Μετοχών και είναι εγγεγραμμένη στο Έφορο Εταιρειών με αρ. Εγγραφής ΗΕ 116991.
Ως μέλη της Αναπτυξιακής συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς:

Κοινότητες

1	Άγιος Γεώργιος
2	Άγιος Μάμας
3	Άγιος Θωμάς
4	Άγιος Τύχωνας
5	Ακαπνού
6	Ακρωτήρι
7	Άλασσα
8	Αλέκτορα
9	Ανώγυρα
10	Απαισιά
11	Αρακαπάς
12	Ασώματος
13	Ασγάτα
14	Αυδήμου
15	Αψιού
16	Βάσα Κελλακίου
17	Διερώνας
18	Δωρός
19	Επισκοπή
20	Επταγώνια
21	Ερήμη
22	Καντού 
23	Καπηλειό
24	Κελλάκι 
25	Κολόσσι (Εν. Απ. Αντρέα)
26	Κολοσσι  (Εν. Απ. Λουκά)
27	Κορφή
28	Λάνια
29	Λιμνάτης
30	Λοφου
31	Μαθηκολώνη
32	Μονάγρι 
33	Μοναγρούλλι
34	Μουτταγιάκα
35	Παλώδια
36	Παραμάλι
37	Παρεκκλησιά
38	Παραμύθα
39	Πεντάκωμο
40	Πλατανίστεια
41	Πάνω Πολεμίδια
42	Πραστειό Αυδήμου 
43	Πραστειό Κελλακίου 
44	Πισσούρι
45	Πύργος 
46	Σανιδα
47	Σούνι - Ζανακία
48	Σπιτάλι 
49	Συκόπετρα 
50	Σωτήρα 
51	Συλίκου 
52	Τριμίκλινη 
53	Τραχώνι 
54	Φασούλα 
55	Φοινικάρια

Δήμοι

1	Δήμος Γερμασόγειας
2	Δήμος Υψωνα

Ιδιωτικοί Φορείς

1	Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού
2	ΣΠΕ Κουρίου
3	ΣΠΕ Ημιορεινής Λεμεσού
4	Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού
5	Ένωση Κοινοτήτων Λεμεσού

organogramma