• Προσδιορισμός χρηματοδοτικών αναγκών
• Ανάλυση κόστους λειτουργίας
• Αποτιμήσεις Εταιριών & αξιολογήσεις επενδύσεων με χρήση πολυπαραμετρικών χρηματοοικονομικών μοντέλων
• Αξιολόγηση λειτουργικής οργάνωσης λογιστηρίου
• Χρηματοοικονομική Αναδιάρθρωση, Άντληση Επενδυτικών & Δανειακών Κεφαλαίων, Αξιοποίηση νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων