ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δημιουργία ενός αναπτυξιακού προτύπου διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα, με την μεταποίηση και τον ήπιο τουρισμό, που στοχεύει στη βιώσιμη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προσαρμοσμένου στα υφιστάμενα -ή εν δυνάμει- ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επαρχίας, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της καινοτομίας, των συνεργειών, της δια βίου εκπαίδευσης, την και την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.»
Το προτεινόμενο θέμα συσπείρωσης προωθεί μια διαδικασία ανάπτυξης με την οποία επιδιώκεται η ενίσχυση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, στις οποίες η περιοχή παρέμβασης παρουσιάζει τοπικά συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, καθώς και η αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών της. Παράλληλα επιδιώκεται η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των χωρικών μονάδων χωρίς την υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου.
Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέτρα:
• Μέτρο 19.1:Προπαρασκευαστική υποστήριξη
• Μέτρο 19.2: Στήριξη και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
• Μέτρο 19.3: Προετοιμασία και υλοποίηση έργων συνεργασίας των ΟΔΤ
• Μέτρο 19.4: Έξοδα λειτουργίας Συντονισμός της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης

Μέτρο 19.1:Προπαρασκευαστική υποστήριξη
Σύντομη Περιγραφή
Σχεδιασμός μια ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα αξιοποιήσει τα υπάρχοντα συγκριτικά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες ενώ θα αμβλύνει τα μειονεκτήματα και θα τείνει να προλάβει τις δυνητικές απειλές της περιοχής.

Δράση

• Εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης για τις περιοχές του LEADER της περιόδου 2014-2020 καθώς και δαπάνες για την προβολή και προώθηση ενημέρωσης του πληθυσμού κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων. Περιλαμβάνει επίσης λειτουργικές δαπάνες της Ο.Τ.Δ κατά την περίοδο της προπαρασκευαστικής υποστήριξης της προκείμενου να υποβάλει την ολοκληρωμένη στρατηγική της.

Μέτρο 19.2: Στήριξη και υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων
19.2.1. : «Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες»
Δράσεις
• ‘Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Αγροτουρισμό και Τουρισμό Υπαίθρου’
• Εκπαίδευση στην εμπορία και προώθηση των τοπικών αγροτικών παραδοσιακών προϊόντων
• Εκπαίδευση και κατάρτιση σε παραδοσιακά επαγγέλματα και στην παραδοσιακή κυπριακή χειροτεχνία
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Συνείδηση
• Εκπαίδευση- κατάρτιση στη στρατηγική των επιχειρήσεων και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως εργαλείο επικοινωνίας για τοπικές αρχές και οργανισμούς»
• Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες:

19.2.2.: «Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες τις ενίσχυσης

Δράσεις
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»
• Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
• Δράσεις ενίσχυσης επενδύσεων για μη γεωργικές δραστηριότητες: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης»
• Ίδρυση και εκσυγχρονισμός καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών προϊόντων

19.2.3.: «Δημόσιες υποδομές μικρής κλίμακας: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας»
Δράσεις
• Έργα υποδομής μικρής κλίμακας»
• Μελέτη για τη δημιουργία συστάδας-δικτύωσης επιχειρήσεων»
• Μελέτη για την ίδρυση Τοπικής Λαϊκής Αγοράς
19.2.4.: «Συνεργασία»
Δράσεις
• Συνεργασία- Δικτύωση τοπικών φορέων για την ανάπτυξη Τοπικού Σήματος Ποιότητας
• Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας Τοπικών και Ιδιωτικών Φορέων σε περιοχές Natura (δράσεις προβολής- δημοσιότητας, ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού στην προστασία του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου ως συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής
19.2.5.: «Άλλες δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύον στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής»
Δράση
• ”Δημιουργία ψηφιακού αρχείου για τη διατήρηση και τη διάσωση της κινητής, της ακίνητης και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τις αφηγήσεις των ανθρώπων του τόπου”.

 

Μέτρο 19.3 «Προετοιμασία και υλοποίηση Έργων Συνεργασίας των ΟΤΔ»

19.3.1.: Έργο Διατοπικής Συνεργασίας – «Δίκτυο Όμορφα Χωριά της Κύπρου»
Το Έργο αφορά στην ενίσχυση και συνέχιση του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» και των δραστηριοτήτων του, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για ένα νέου τύπου ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Στο δίκτυο θα μπορούν να ενταχθούν επιπλέον χωριά ανά περιοχή που θα πληρούν τις ελάχιστές προϋποθέσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, των κοινωνικών παρεμβάσεων, των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δράσεις
• Διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης επιπλέον περιοχών
• Μελέτη Υποβολής Ολοκληρωμένων Προτάσεων Επίσκεψης – Εκτύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων
• Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης φορέων και τοπικού πληθυσμού – Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
• Εκπαιδευτική Δράση «Τα παιδιά σχεδιάζουν το χωριό τους
• Ενίσχυση ιστοσελίδας προβολής του Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου» και δημιουργία σχετικών εφαρμογών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
• Συμμετοχή σε εξειδικευμένες τουριστικές εκθέσεις
• Σηματοδότηση των Περιοχών
• Τεχνική στήριξη για την προσαρμογή χωριών στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Δίκτυο
• Συνέδριο – Καταληκτική εκδήλωση Έργου
19.3.2.: Έργο Διακρατικής Συνεργασίας – «Αγροτουρισμός»
Στο πλαίσιο της προώθησης και της βελτίωσης της αγροτουριστικής ανάπτυξης, παρουσιάζεται ο ηλεκτρονικός αγροτουριστικός οδηγός, μια διαδραστική εφαρμογή που θα προσφέρει στους τουρίστες και ντόπιους επισκέπτες τη δυνατότητα να επιλέξουν μια εξατομικευμένη ξενάγηση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες αντιλήψεις και τις επιθυμίες τους.
Δράσεις
1. Διαχείριση και Συντονισμός
2. Συναντήσεις, έξοδα ταξιδιού και φιλοξενίας
3. Πληροφόρηση Δημοσιότητα
4. Μελέτη αποτύπωσης σημείων
5. Μελέτη καθορισμών προδιαγραφών
6. Υλοποίηση Web Portal, Apple, Android εφαρμογές

19.3.3.: Έργο Διακρατικής Συνεργασίας – «Οινοτουρισμός»
Το παρόν σχέδιο για τον οινοτουρισμό, αφορά μια διακρατική συνεργασία μεταξύ 2 Ομάδων Τοπικής Δράσης με βασική επιδίωξη την ανάπτυξη τοπικών και διακρατικών δράσεων για την επίτευξη συνεργιών και τη δημιουργία ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στον τομέα του οινοτουρισμού.
Δράσεις:
• Δημιουργία ολοκληρωμένων οινοτουριστικών πακέτων σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο:
• Δημιουργία τοπικών και διακρατικών εκπαιδευτικών πακέτων για το αμπέλι και το κρασί
• Επιμορφωτικά σεμινάρια οινοποιών:
• Οδηγός Οινοτουρισμού
• Οργάνωση επισκέψεων δημοσιογράφων, οργανωμένων τουριστικών γραφείων και τουριστικών πρακτόρων:
• Συμμετοχή και διοργάνωση εκθέσεων:
• Ιστοσελίδα οινοτουρισμού

 

Μέτρο 19.4 «Έξοδα Λειτουργίας-Συντονισμός Τοπικής Ανάπτυξης»
Η συσχέτιση των στόχων και της στρατηγικής του προγράμματος είναι άμεση με τους στόχους του καθεστώτος 19.4. Οι δράσεις που περιλαμβάνει το εν λόγω καθεστώς έχουν να κάνουν με την ενδυνάμωση και τη στήριξη της ΟΤΔ που φέρει και την κύρια ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επίτευξη των στόχων του. Ειδικότερα, μέσα από τις δράσεις που περιλαμβάνει το καθεστώς 19.4 επιδιώκεται:
• Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής στήριξης προς τους τοπικούς φορείς και τον τοπικό πληθυσμό που εμπλέκονται στην υλοποίηση των επενδύσεων του Προγράμματος
• Ο βέλτιστος συντονισμός και διαχείριση του προγράμματος (δημιουργία των απαραίτητων επιτροπών κλπ)
• Η παρακολούθηση – υλοποίηση – έλεγχος – παραλαβή των επενδυτικών σχεδίων
• Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις προς τη Διαχειριστική Αρχή
• Η οικονομική διαχείριση του προγράμματος
• Η σωστή εφαρμογή των εθνικών και κοινοτικών κανονισμών κλπ
• Η ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού
• Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τους στόχους του προγράμματος, τις διαδικασίες εφαρμογής, τις επιλέξιμες δαπάνες, διαδικασίες αξιολόγησης κλπ
• Η προβολή του προγράμματος με σκοπό την ενεργοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού για την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών εφαρμογής του
• Η αξιολόγηση του τοπικού προγράμματος και των επενδυτικών σχεδίων
• Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των στελεχών της ΟΤΔ
• Η προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων και των καλών πρακτικών του Τοπικού Προγράμματος

Οι στόχοι που καθορίστηκαν είναι οι εξής:
• Η δημιουργία μιας ευέλικτης πολυσυλλεκτικής οικονομίας της υπαίθρου μέσα από την προώθηση και στήριξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα
• Η ανάπτυξη παραγωγικών, ενδοκλαδικών και διακλαδικών διασυνδέσε-ων σε τοπικό επίπεδο με στόχο την ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης
• Η στήριξη του παραγωγικού συστήματος μέσω της δημιουργίας της απαραί-τητης συμπληρωματικής τοπικής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλ-λοντικής υποδομής.
• Η ενίσχυση και διατήρηση της τοπικής απασχόλησης, η δημιουργία προϋπο-θέσεων ίσων ευκαιριών απασχόλησης και η αύξηση του τοπικού εισοδή-ματος
• Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής μέσα από την προώ-θηση της επιχειρηματικότητας στον αγροτοδιατροφικό τομέα προσανατολι-σμένης στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας
• Η διαμόρφωση ενός διαρθρωμένου, διαφοροποιημένου και καινοτόμου τουριστικού προϊόντος το οποίο θα βασίζεται στην αξιοποίηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων – περιβαλλοντικών, πολιτισμικών, κοινωνικών – στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών και στην αυθεντικότητα.
• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών

Τα τοπικά Προγράμματα προσέγγισης LEADER εφαρμόζονται μέσω των Ομάδων Τοπικών Δράσεων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου με έμφαση στις ορεινές και ημιορεινές.

Η περιοχή παρέμβασης εντάσσεται διοικητικά στην Επαρχία Λεμεσού, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Κύπρου και συνορεύει με την επαρχία Πάφου στα δυτικά, με την επαρχία Λάρνακας στα ανατολικά και με την επαρχία Λευκωσίας στα βόρεια. Πιο αναλυτικά στην περιοχή παρέμβασης της Ο.Τ.Δ ΑΝΕΛΕΜ εντάσσονται 64 κοινοτικά συμβούλια της επαρχίας Λεμεσού, τα οποία με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Κύπρο (περί Κοινοτήτων Νόμος 1999) έχουν υπό την ευθύνη τις ακόλουθες αρμοδιότητες: