ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014 – 2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.3 Εφαρμογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

«Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αριθμός πρόσκλησης: 4.3.1.3/01/02.2019

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης  Αλιευτικών Προϊόντων για διεξαγωγή χονδρικού εμπορίου.

Κατηγορία 2. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση σημείων Χονδρικού Εμπορίου Αλιευτικών Προϊόντων.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €600.000. Από το ποσό αυτό το 75% (450.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (150.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €500.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων (οι επιχειρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το χονδρικό εμπόριο) εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λεμεσού και Γερμασόγειας και οι Κοινότητες: Ακρωτήρι, Μονή, Πεντάκωμο, Πισσούρι, Φοινί, Άγιος Τύχωνας, Αυδήμου, Επισκοπή και Τριμίκλινη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού που βρίσκονται στην διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου Γ’ Αρ.83 στον Ύψωνα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anelem.com) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 (www.moa.gov.cy/thalassa).

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου του 2019 μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.  ΑΝΕΛΕΜ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Λειτουργός Ενημέρωσης: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 83, 4181 ‘Υψωνας, Λεμεσός.

Τηλ.: 25760111, Φαξ: 25760303.

Email: cgeorgiades@anelem.com.cy.

 

Οδηγός Μεταποίηση και Εμπορία Σχέδιο Χονδρικό

Σχέδιο Μεταποίησης και Εμπορίας Χονδρικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Νόμιμης Εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α Έντυπο για Προηγούμενες Χρηματοδοτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β Διενέργεια Ελέγχου και καταγραφή τυχόν παρεμβάσεων του Δικαιούχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5γ Αναδρομικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β. Καθορισμός Μεγέθους Εταιρείας και Βιωσιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ. Προώθηση Έγκρισης – Απόρριψης και Έκθεση Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Απόφαση Ένταξης – Απόρριψης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8α. Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8β. Αίτημα Τροποποίησης Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α. Αίτημα Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β. Κατάλογο Ελέγχου αιτήματος καταβολής χορηγίας

Παράρτημα 9γ Πίνακας Αίτημα Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Έντυπο Απόφασης Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α. Βεβαίωση για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13β. Πίνακας μη προβληματικής επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. Ενδεικτικός Κατάλογος επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. Κανόνες Πληροφόρησης και δημοσιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17. Περιβαλλοντική Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18. Επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για γνωμάτευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19. Πίνακας Επενδύσεων