Η σύνταξη μιας μελέτης σκοπιμότητας ή μιας μελέτης βιωσιμότητας προσφέρει μία σαφή εικόνα για τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα της ίδρυσης ενός οργανισμού ή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή της συνέχισης τους, ανταποκρινόμενη στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

  • Τη δομή της επιχείρησης.
  • Τα προϊόντα της επιχείρησης.
  • Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
  • Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.
  • Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας για την αξιολόγηση επιχειρηματικών ιδεών ή επενδυτικών σχεδίων, με σκοπό την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων σχετικά με το αν είναι συμφέρουσα η υλοποίηση του εκάστοτε εγχειρήματος.