Ο Στόχος της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, αφιερώνεται στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία, η οποία εφαρμόζεται μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε. και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
Πιο αναλυτικά από τα €784 εκ. που θα παραχωρηθούν για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στην Κύπρο για την περίοδο 2014-2020, ποσό €32,7 εκ. κατανέμεται στον Στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 η ΑN.Ε.ΛΕΛ ΛΤΔ θα συμμετέχει στα ακόλουθα Προγράμματα Συνεργασίας:
• Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
• Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED 2014-2020 – Interreg V-B MED
• Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 – Interreg V-B Balkan Med
• Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med 2014-2020
• Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020
• Πρόγραμμα για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη URBACT III
• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης Χωρικού Σχεδιασμού ESPON 2020
Για τα πιο πάνω Προγράμματα το ποσοστό χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ανέρχεται μέχρι το 85%, ενώ για το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENI Med, το ποσοστό χρηματοδότησης από την ΕΕ ανέρχεται μέχρι το 90%.