Η εκπόνηση ενός στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου με τα κατάλληλα εναλλακτικά σενάρια βοηθά στην επίτευξη των στόχων και στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών σας. Αποτελεί µια λεπτοµερή ανάλυση µιας επιχειρηματικής λειτουργίας ή του συνόλου των λειτουργιών µιας επιχείρησης και αποσκοπεί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα.