Η Ιστορία μας

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛτΔ με διακριτικό τίτλο ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ, ιδρύθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2005, από τις 11 Κοινότητες του Συμπλέγματος Κούρη-Ξυλούρικου με αφορμή το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER, σε τοπικό επίπεδο. Έκτοτε μέσα από συνεχείς αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία διεύρυνε συστηματικά την εταιρική σχέση ώστε να συμπεριλάβει όσον το δυνατόν περισσότερους φορείς της Επαρχίας Λεμεσού.
Σκοπός της ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Λεμεσού μέσω της συμβολής της στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, της εισαγωγής της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, της εισαγωγής και διεύρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υποστήριξης και ανάπτυξης νέων συλλογικών δομών και της κοινωνικής ανάπτυξης. Τα στοιχεία της εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

Επωνυμία			: 	Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ
Διακριτικός τίτλος	: 	ΑΝΕΛΕΜ ΛΤΔ 
Νομική μορφή		: 	Περιορισμένης Ευθύνης Διά Μετοχών
Έτος σύστασης		: 	2005

ΑΞΙΕΣ

Κοινωνική ευθύνη και περιβαλλοντολογική συνείδηση, Πελατοκεντρική αντίληψη και δημιουργία/διατήρηση μακροχρόνιων συνεργατικών σχέσεων με τον πελάτη, Καινοτομία, Τεχνογνωσία, Εμπειρία, Συνέπεια, Ομαδικότητα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Αποστολή της ΑΝ.Ε.ΛΕΜ ΛΤΔ είναι η ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Επαρχίας Λεμεσού μέσω της συμβολής της στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, της εισαγωγής της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο παραγωγικό σύστημα, της εισαγωγής και διεύρυνσης της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της υποστήριξης και ανάπτυξης νέων συλλογικών δομών και της κοινωνικής ανάπτυξης.

ΟΡΑΜΑ

Η εδραίωση της  Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ ως ένας πόλος ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας o οποίος θα μπορέσει να συμβάλει στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου,  και στην ευημερία της κοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ

H δημιουργία ενός αναπτυξιακού προτύπου διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα, με την μεταποίηση και τον ήπιο τουρισμό, που στοχεύει στη βιώσιμη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προσαρμοσμένου στα υφιστάμενα -ή εν δυνάμει- ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επαρχίας, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση της καινοτομίας, των συνεργειών, της δια βίου εκπαίδευσης, την και την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα από τη διαχείριση σχετικών προγραμμάτων.

Η καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της εξειδίκευσης ανέργων σε κλάδους δυναμικής ζήτησης καθώς και την υποστήριξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Οι Ικανότητες μας

80Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

10Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

10Άλλες Υπηρεσίες