ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

Ανακοίνωση Τύπου

Προκήρυξη

Έντυπο Αίτησης

Κριτήρια Αξιολόγησης Συνεργασίας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ υλοποιεί τη σύμβαση με τίτλο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στον Αγροτουρισμό και στον Τουρισμό Υπαίθρου», που εντάσσεται στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ανάδοχος της σύμβασης είναι η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι/ απασχολούμενοι των Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης της Αναπτυξιακής Λεμεσού, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες  ή / και προσωπικό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν στον Αγροτουρισμό – Εναλλακτικό Τουρισμό της υπαίθρου. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης αποτελείται από (α) πρόγραμμα διάρκειας 36 εκπαιδευτικών ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Ανάδοχου στη Λεμεσό, στις 18, 19 & 20 Οκτωβρίου και 1 & 2 Νοεμβρίου (συνολικά 5 ημέρες) και (β) εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη διάρκειας 12 εκπαιδευτικών ωρών, οι ημερομηνίες υλοποίησης της οποίας θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περισσότερες πληροφορίες στα αρχεία που επισυνάπτονται.

 1. Ανακοίνωση για πρόγραμμα εκπαίδευσης στον αγροτουρισμό
 2. Πρόσκληση Συμμετοχής
 3. Αίτηση Συμμετοχής

Πρόσκληση υποβολή Προτάσεων για Έργα Δημόσιου Συμφέροντος – Δημόσιες Υποδομές για την ανάδειξη του Αλιευτικού Χαρακτήρα των Αλιευτικών Περιοχών τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θάλασσα» της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, προς συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας της Ε.Ε..

Δελτίο καταγραφή χρόνου

Δελτίο καταμερισμού Γενικών Εξόδων

Αρχείο στοιχείων πάγιου ενεργητικού

Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων  2014-2020

Annex_I

Annexes_II-V

Υπολογισμός του επιλέξιμου για συγχρηματοδότηση κόστους των έργων που παράγουν καθαρά έσοδα

Οδηγός για την διενέργεια δράσεων ενημέρωσης και δημοσιότητας 

Κριτήρια επιλογής έργων

Οδηγός Επιλεξιμότητας

Παράρτημα 10:Οδηγός Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου

Παράρτημα 12:Οδηγός για την διενέργεια Δράσεων ,Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Παράρτημα 13:Πρότυπο Απόφασης Ένταξης Έργου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 11:Υπόδειγμα Επιστολής προς Τμήμα Φορολογίας σχετικά με την Επιλεξιμότητα του ΦΠΑ

Τεχνικό Δελτίο Έργου – Πρότυπο

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

Ενημερωτικό Έκδοσης Πρόσκλησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας», από Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021, μετατίθεται σε Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021.

Παράλληλα τροποποιείται η Παράγραφος 13.8 των Εγγράφων της Πρόσκλησης ως εξής:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13.8:  Κατά κανόνα όλες οι Δράσεις Συνεργασίας πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 30/09/2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτημάτων Πληρωμής είναι η 30/12/2022. Σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις τα χρονικά αυτά διαστήματα δύναται να διαφοροποιηθούν μετά από έγκριση του Τμήματος Γεωργίας.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Διαγωνισμός για τον Σχεδιασμό Λογότυπου για το Έργο «Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Διαχείριση των Ασθενειών του Ξύλου της Αμπέλου στην Κύπρο»

Ο Διαγωνισμός είναι ανοικτός για όλους όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν: Γραφίστες, Διαφημιστικά Γραφεία, Φοιτητές Γραφικών Τεχνών / Επιστημών κ.α.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους μέχρι την Πέμπτη 29 Ιουλίου, 2021 και ώρα 12:00.

Διαγωνισμός Λογότυπου

2η Πρόσκληση «Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνων)»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ (ΑΝΕΛΕΜ) πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής, με επίκεντρο τα αλιευτικά προϊόντα, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Ψαροταβέρνων

Κατηγορία 2. Ίδρυση Ψαροταβέρνων

2η Πρόσκληση Ψαροταβέρνων ΑΝΕΛΕΜ 2021

Οδηγός Ψαροταβέρνων 2ης Πρόσκλησης ΑΝΕΛΕΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Αίτηση Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Νόμιμης Εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4- Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α -Έντυπο για Προηγούμενες Χρηματοδοτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β – Διενέργεια Ελέγχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5γ – Αναδρομικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α –  Φύλλο Αξιολόγησης Έργου ΦΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β. – Καθορισμός Μεγέθους Εταιρείας και Βιωσιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ. – Προώθηση Έγκρισης Απόρριψης και Έκθεση Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.- Απόφαση Ένταξης Απόρριψης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8α. – Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8β.- Αίτημα Τροποποίησης Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α.- Αίτημα Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β.- Κατάλογο Ελέγχου αιτήματος καταβολής χορηγίας

Παράρτημα 9γ Πίνακας Παραστατικών Πληρωμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10.Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12.Έντυπο Απόφασης Καταβολής Χορηγίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α. Βεβαίωση για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13β. Πίνακας μη προβληματικής επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. Ενδεικτικός Κατάλογος επιλέξιμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. Κανόνες Πληροφόρησης και δημοσιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17.Περιβαλλοντική Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18. Δήλωση Συμμόρφωσης

Παράρτημα 19 Πίνακας Επενδύσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας»

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την 1η Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.4: «Δράσεις Συνεργασίας» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι προώθηση της ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω των Δράσεων Συνεργασίας με σκοπό οι τοπικοί φορείς να υπερνικήσουν το εμπόδιο του κατακερματισμού, που παρουσιάζεται συχνά στις αγροτικές περιοχές και να εργαστούν από κοινού για την τοπική ανάπτυξη. Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις είναι οι ακόλουθες:

 1. συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και την κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό,
 2. κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή,

III. κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά τα περιβαλλοντικά Έργα και τις τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές,

 1. συνεργασία μεταξύ των φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για την αειφόρο προμήθεια βιομάζας για χρήση στα τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες,
 2. διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων σε δραστηριότητες που αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική ένταξη, τη γεωργία που στηρίζεται από τις τοπικές κοινότητες και την εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον και τη διατροφή και
 3. άλλες μορφές συνεργασίας.

Οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από την Παρασκευή, 07 Μαΐου 2021, μέχρι και την Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021.

Παράρτημα Α – Προκήρυξη

Παράρτημα Β – Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα Γ – Κριτήρια Αξιολόγησης

«Σχέδιο Χορηγιών για Ίδρυση, Επέκταση και Εκσυγχρονισμό Κέντρων Εστίασης και Αναψυχής (Ψαροταβέρνων)»

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ (ΑΝΕΛΕΜ) πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την παροχή υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής, με επίκεντρο τα αλιευτικά προϊόντα, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και Επέκταση Ψαροταβέρνων

Κατηγορία 2. Ίδρυση Ψαροταβέρνων

 

Οδηγός Ψαροταβέρνων ΑΝΕΛΕΜ 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Νόμιμης Εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α Έντυπο για Προηγούμενες Χρηματοδοτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β Διενέργεια Ελέγχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5γ Αναδρομικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β. Καθορισμός Μεγέθους Εταιρείας και Βιωσιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ. Προώθηση Έγκρισης – Απόρριψης και Έκθεση Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Απόφαση Ένταξης – Απόρριψης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8α. Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8β. Αίτημα Τροποποίησης Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α. Αίτημα Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β. Κατάλογο Ελέγχου αιτήματος καταβολής χορηγίας

Παράρτημα 9γ Πίνακας Παραστατικών Πληρωμής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Έντυπο Απόφασης Καταβολής Χορηγίας (2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α. Βεβαίωση για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13β. Πίνακας μη προβληματικής επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. Ενδεικτικός Κατάλογος επιλέξιμων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. Κανόνες Πληροφόρησης και δημοσιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17. Περιβαλλοντική Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 Δήλωση Συμμόρφωσης

Παράρτημα 19 Πίνακας Επενδύσεων

Πρόσκληση Ψαροταβέρνων ΑΝΕΛΕΜ 2020

Σχέδιο Ψαροταβέρνες ΑΝΕΛΕΜ 2020

 

«3o Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων»

 1. Προκήρυξη
 2. Σχέδιο Μεταποίησης και Εμπορίας ΤΟΔΑ ΛΕΜΕΣΟΥ
 3. Οδηγός Σχεδίου Μεταποίησης και Εμπορίας
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Αίτηση Πρότασης
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Νόμιμης Εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης
  4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης
  5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α Έντυπο για Προηγούμενες Χρηματοδοτήσεις
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β Διενέργεια Ελέγχου
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5γ Αναδρομικότητα
  8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ)
  9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β. Καθορισμός Μεγέθους Εταιρείας και Βιωσιμότητας
  10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ. Προώθηση Έγκρισης – Απόρριψης και Έκθεση Αξιολόγησης
  11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Απόφαση Ένταξης – Απόρριψης Έργου
  12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8α. Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης
  13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8β. Αίτημα Τροποποίησης Δημόσιας Χρηματοδότησης
  14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α. Αίτημα Καταβολής Χορηγίας
  15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β. Κατάλογο Ελέγχου αιτήματος καταβολής χορηγίας
  16. Παράρτημα 9γ Πίνακας Παραστατικών Πληρωμής
  17. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης
  18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης
  19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Έντυπο Απόφασης Καταβολής Χορηγίας (2)
  20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α. Βεβαίωση για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας
  21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13β. Πίνακας μη προβληματικής επιχείρησης
  22. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. Ενδεικτικός Κατάλογος επιλέξιμων
  23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. Κανόνες Πληροφόρησης και δημοσιότητας
  24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων
  25. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17. Περιβαλλοντική Νομοθεσία
  26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18 Δήλωση Συμμόρφωσης
  27. Παράρτημα 19 Πίνακας Επενδύσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ), Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες»

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ» σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, τον Κυπριακό Οργανισμό Πληρωμών και το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν τη 2η Προκήρυξη του Καθεστώς 19.2 – Δράση 19.2.2: «Δράσεις Ενίσχυσης Επενδύσεων για μη Γεωργικές Δραστηριότητες» που υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού 2014-2020. Στόχος της Δράσης είναι η στήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη μη γεωργικών δραστηριοτήτων, καθώς και επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον αγροτουρισμό. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα.


1.Προκήρυξη
2.Μοριοδότηση
3.Αίτηση για τη Δράση – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
4.Έντυπο Νόμιμης Εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
5.Σύσταση της Επιτροπής – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
7.Ανακοίνωση 2ης Προκήρυξης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014 – 2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.3 Εφαρμογή Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων

«Σχέδιο Χορηγιών Ενίσχυσης της Εμπορίας και της Μεταποίησης των Αλιευτικών Προϊόντων»

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Αριθμός πρόσκλησης: 4.3.1.3/01/02.2019

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με τη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ότι δέχεται αιτήσεις ένταξης έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του πιο πάνω Σχεδίου Χορηγιών.

Συγκεκριμένα, μέσω του Σχεδίου δύναται να χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση μονάδων Μεταποίησης  Αλιευτικών Προϊόντων για διεξαγωγή χονδρικού εμπορίου.

Κατηγορία 2. Εκσυγχρονισμός και ίδρυση σημείων Χονδρικού Εμπορίου Αλιευτικών Προϊόντων.

Στόχος του Σχεδίου είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και παροχή στήριξης της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης για την υλοποίηση του Σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των €600.000. Από το ποσό αυτό το 75% (450.000) καλύπτεται από το ΕΤΘΑ και το υπόλοιπο 25% (150.000) από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η επιλογή των έργων θα γίνεται με τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης. Όσες προτάσεις πληρούν τα κριτήρια, θα προωθούνται για αξιολόγηση και έγκριση αμέσως, σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά υποβολής τους. Ο ελάχιστος συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου για την παρούσα πρόσκληση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των €10.000 και ο μέγιστος δεν μπορεί να ξεπερνά τις €500.000.

Το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% (δημόσια δαπάνη) για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και το υπόλοιπο 50% αποτελεί την ιδιωτική συμμετοχή. Για άλλες επιχειρήσεις το ποσοστό χρηματοδότησης (δημόσια δαπάνη) μειώνεται στο 30%. Η καταβολή της χρηματοδότησης θα γίνεται σε μια ή περισσότερες δόσεις ανάλογα με τη φύση της πρότασης και το ύψος της χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ισχύει η αναδρομικότητα των δαπανών και οι επιλέξιμες δαπάνες δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί πριν την 01/01/2014. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης τα δύο χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης. Για τα έργα στα οποία συμπεριλαμβάνονται αναδρομικές δαπάνες, δεν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο πριν να υποβάλει ο αιτητής την Αίτηση Υποβολής Πρότασης.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν με την μεταποίηση και την εμπορία αλιευτικών προϊόντων (οι επιχειρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά το χονδρικό εμπόριο) εντός της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής, την οποία συναποτελούν οι Δήμοι: Λεμεσού και Γερμασόγειας και οι Κοινότητες: Ακρωτήρι, Μονή, Πεντάκωμο, Πισσούρι, Φοινί, Άγιος Τύχωνας, Αυδήμου, Επισκοπή και Τριμίκλινη.

Ο Οδηγός Εφαρμογής του Σχεδίου μπορεί να εξασφαλίζεται από τα Γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λεμεσού που βρίσκονται στην διεύθυνση Αρχ. Μακαρίου Γ’ Αρ.83 στον Ύψωνα, από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.anelem.com) καθώς και από την ιστοσελίδα του ΕΠ «Θάλασσα» 2014-2020 (www.moa.gov.cy/thalassa).

Οι αιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου του 2019 μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουλίου του 2019, στα γραφεία της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες της Εταιρείας, αποκλειστικά χρησιμοποιώντας τα τυποποιημένα έντυπα του Οδηγού Εφαρμογής πλήρως συμπληρωμένα.  ΑΝΕΛΕΜ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται:

Λειτουργός Ενημέρωσης: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Διεύθυνση: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 83, 4181 ‘Υψωνας, Λεμεσός.

Τηλ.: 25760111, Φαξ: 25760303.

Email: cgeorgiades@anelem.com.cy.

 

Παράρτημα 19 Πίνακας Επενδύσεων

Πρόσκληση Σχεδίου Χορηγιών Μεταποίησης και Εμπορίας (Χονδρικό)

Σχέδιο Μεταποίησης και Εμπορίας Χονδρικό

Οδηγός Μεταποίηση και Εμπορία Σχέδιο Χονδρικό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Νόμιμης Εξουσιοδότησης σε περίπτωση εκπροσώπησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Βεβαίωση Παραλαβής Πρότασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5α Έντυπο για Προηγούμενες Χρηματοδοτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5β Διενέργεια Ελέγχου και καταγραφή τυχόν παρεμβάσεων του Δικαιούχου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5γ Αναδρομικότητα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6α Φύλλο Αξιολόγησης Έργου (ΦΑΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6β. Καθορισμός Μεγέθους Εταιρείας και Βιωσιμότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6γ. Προώθηση Έγκρισης – Απόρριψης και Έκθεση Αξιολόγησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Απόφαση Ένταξης – Απόρριψης Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8α. Πρότυπο Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8β. Αίτημα Τροποποίησης Δημόσιας Χρηματοδότησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9α. Αίτημα Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9β. Κατάλογο Ελέγχου αιτήματος καταβολής χορηγίας

Παράρτημα 9γ Πίνακας Αιτημα Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10. Έντυπο Επιτόπιας Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11. Έντυπο Διοικητικής Επαλήθευσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12. Έντυπο Απόφασης Καταβολής Χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13α. Βεβαίωση για σκοπούς παραχώρησης χορηγίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13β. Πίνακας μη προβληματικής επιχείρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14. Ενδεικτικός Κατάλογος επιλέξιμων και μη επιλέξιμων δαπανών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15. Κανόνες Πληροφόρησης και δημοσιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης των ενστάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17. Περιβαλλοντική Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 18. Επιστολή προς το Τμήμα Περιβάλλοντος για γνωμάτευση